/

Projekt

Här presenteras projekt inom Säveåns vattenråd.

Åtgärdssamordning inom Säveåns avrinningsområde 2021-2023

Länk till mer information Öppnas i nytt fönster.

Inventering av vandringshinder inom Säveåns avrinningsområde 2021
Under 2021 har utförts en inventering och prioritering av åtgärder av vandringshinder i Säveåns avrinningsområde. Inventeringen omfattar en del av de vandringshinder som fanns kartlagda i länsstyrelsens databaser och vandringshinder som identifierats med hjälp av lokalkännedom hos Säveåns Vattenråd. Det tillkom även ett antal vandringshinder som identifierades i samband med inventeringen av tidigare kända vandringshinder.

Projektet finansierades genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen

Länk till rapporten Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planering och detaljprojektering av övergödningsåtgärder i Mellbyån, Mörlandaån och Svartån 2020
Med medel från havs- och vattenmiljöanslaget kunde vattenrådet under 2020 starta ett projekt för att planera och projektera åtgärder mot övergödning i de tre vattendragen.

Projektet har resulterat i två rapporter med sammanlagt ett tjugotal åtgärdsförslag som kommer att arbetas vidare med.

Med koppling till detta arbete genomfördes också ett studiebesök vid Mellbyån under ledning av Jenny Leonardsson, kommunekolog hos Alingsås kommun, där generella och områdesspecifika utmaningar med vattenförvaltning diskuterades.

Vattenrådet kommer att arbeta vidare med resultaten från projektet.

Rapporterna, tillsammans med en sammanfattning från höstens studiebesök finns att läsa i sin helhet finns under publikationer Öppnas i nytt fönster..

LONA-bidrag för att ta fram informationsskyltar längs Säveån
Ett av vattenrådets uppdrag är att informera allmänhet och organisationer om Säveåns värden och ge en ökad kunskap och förståelse för vikten av rent vatten och hur vattnets kretslopp fungerar så att människor blir mer medvetna om hur deras egna handlingar påverkar vår miljö.

Ett sätt att öka kunskapen är att tillgängliggöra information om miljö, natur och kultur genom tematiska skyltar som sätts upp på strategiska platser inom Säveåns avrinningsområde som besöks av människor som vill ut i naturen. De valda platserna ligger i eller nära tätorter. Texterna på skyltarna är anpassade till den specifika platsen, men ger också information om övriga platser att besöka inom området.

Skyltarna behandlar miljöfrågor, beskriver den lokala natur- och kulturmiljön samt informerar om vattenrådets verksamhet. För det som vill ha fördjupad kunskap kommer det att finnas länkar till t ex vattenrådet och VISS.

Vattenrådet har blivit beviljade LONA (Lokala naturvårdssatsningen)-bidrag för att ta fram dessa skyltar. Skyltarna delfinansieras också av fem av de i vattenrådet ingående kommunerna (Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille och Göteborg) samt Mjörns Fiskevårdsområdesförening. Projektet har pågått under 2015-2018.

Skyltarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns nu uppsatta inom Säveåns avrinningsområde.

Biotopkartering av tre biflöden till Säveån 2016

Säveåns vattenråd har av Länsstyrelsen beviljats medel ur VattenÅtGärdsAnslaget (VÅGA) till biotopkartering av tre biflöden till Säveån under 2016.

Vattendragen som ska karteras är totalt 16 km av Lerån, Kullaån och Kåbäcken.

Syftet är att kartlägga vattendragen med avseende på fysisk påverkan och ta fram åtgärdsförslag som bidrar till att förbättra statusen på vattenförekomsterna.

Länk till Rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen