/

Om Säveåns vattenråd

Förutom vattenrådets roll att skapa lokal förankring och delaktighet kring vattenfrågor, är en annan viktig fråga för vattenrådet att påverka viktiga beslut som bland annat tas av Vattenmyndigheten och Vattendelegationen inom Västerhavets distrikt. Hittills har vattenrådet främst medverkat i det stora arbetet med kartläggning och analys av sjöar och vattendrag och utfört informationsinsatser.
Sedan 2019/2020 bidrar kommunerna inom vattenrådet med 2 kr per invånare som bor inom avrinningsområdet.
Det innebär att vattenrådet kan bekosta en 25-procentig samordnartjänst och även delfinansiera projekt. Genom att samordnaren får tid att ta fram projektplaner och söka bidragsmedel för olika åtgärdsprojekt kan pengarna från kommunerna växlas upp.
Det innebär också att samarbetet mellan kommunerna kan förbättras så de investerar i rätt åtgärder på rätt plats för att få bästa möjliga resultat ekonomiskt och miljömässigt. Vattenrådet kan göra utredningar som bidrar till att stärka vattenkvaliteten och informationsspridningen om vattnet.

Resultatet av den kartläggning och analys som beredningssekretariatet på Länsstyrelsen genomfört inom ramen för EG:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) finns samlat i databasen VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Vattenkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kartläggningen och analysen ger underlag till fastställande av miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram. Beslut för MKN och åtgärdsprogram tas av Vattendelegationen och det är viktigt för vattenrådet att komma med synpunkter till Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten kring kartläggning och analys, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Att sprida information och fånga upp idéer från enskilda, markägare, organisationer och företag är en annan viktig del i vattenrådets arbete.


Vattenrådets vision
”Säveån skall vara ett värdefullt och levande vattendrag där växter, djur och människor vill leva verka, vandra och utvecklas på ett hållbart sätt”

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen