/

Om Mölndalsåns vattenråd

Vattenrådet som bildades 2008 fungerar som ett samverkansorgan i syfte att skapa en samsyn och få ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Mölndalsåns avrinningsområde. Vattenrådet ska verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status.

En central uppgift för vattenrådet är att skapa lokal förankring och delaktighet kring vattenfrågor, och att komma med synpunkter till Vattenmyndigheten och Vattendelegationen inom Västerhavets distrikt när det gäller arbetet med att genomföra Vattendirektivet. För att ta tillvara all den kunskap som finns om Mölndalsån, är det viktigt att rådet sprider information inom sina respektive organisationer och fångar upp den kunskap som finns inom kommuner, organisationer, företag, markägare och övriga.

Länk till vattenrådets Arbetsordning Pdf, 201.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultatet av den kartläggning och analys som beredningssekretariatet på Länsstyrelsen genomför inom ramen för EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlat i databasen VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Vattenkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kartläggningen och analysen ger underlag till fastställande av miljökvalitetsnormer (MKN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och åtgärdsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för de vatten-
förekomster som inte uppnår en god status ekologisk eller kemisk status.
Beslut för MKN och åtgärdsprogram tas av Vattendelegationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och
vattenråden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bl a som uppgift att komma med synpunkter till Länsstyrelsen
och Vattenmyndigheten kring statusklassning, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Vattenrådet finansierar eller genomför i dagsläget inga åtgärder inom Mölndalsåns avrinningsområde. Miljöövervakningen sköts av Göta älvs vattenvårdsförbund där Mölndalsåns avrinningsområde ingår.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen