/

Göta älvs vattenråd

Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Läs mer

Nyheter från Göta älvs vattenråd

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen