/

Göta älvs vattenråd

Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor, försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna samt verkar för en god vattenstatus inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Läs mer

Nyheter från Göta älvs vattenråd

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen